Giovedì 18 Luglio, aggiornato alle 22:11

Després de vuit anys torna “Arrés és!”

Després de vuit anys torna “Arrés és!”

Després de vuit anys torna “Arrés és!”, Concurs de Vídeos en alguerés arribat enguany a la quarta edició. Lo Concurs fa part del projecte cultural “Joves i llengua algueresa” programació 2023/2024 de l’associació Òmnium Cultural de l’Alguer, financiat de la Fondazione di Sardegna, que preveu vàries accions finalitzades a estimular i augmentar l’ús de l’alguerés en los diversos àmbits socials, institucionals,comercials, etc. És organitzat en col·laboració amb el Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria di Alghero i és nat al 2012 amb l’objectiu de difundir i estimular l’ús del’alguerés o català de l’Alguer, en particular entre les noves generacions, també entre aquelles persones que no coneixen bé l’alguerés.

Lo concurs se dividi en dues seccionsProfessionistes i No professionistes, amb un premi en moneda per cada secció posat a disposició de l’Òmnium Cultural de l’Alguer: vuit-cents euros (€ 800) per la secció Professionistes i quatre-cents euros (€ 400) per la secció NoProfessionistes.  

La participació al concurs és gratuïta, sense límit d’edat i nacionalitat, no té algun tema obligatori, l’únic víncul és constituït de la llengua: los vídeostenen d’ésser realitzats totalment en alguerés.Poden ésser utilitzats tots los formats de vídeo més comuns. Les obres tenen d’ésser presentades entre lo 15 d’abril del 2024.

Per tots los detalls tècnics per participar al Concurs se reenvia al Regulament del Concurs que se pot demanar via email a : omnium.alguer@gmail.com ; alghero@umanitaria.it; o descarregar de les següents pàgines web:

https://omniumalguer.catwww.umanitaria.it/alghero

Qualsessia aclariment o ulterior informació pot ésser demanada escrivint als precedents endiriços de posta electrònica. 

 

 

 

 

*****

COMUNICATO STAMPA

 

Dopo otto anni ritorna “Arrés és!”, Concorso di Video in algherese arrivato quest’anno alla quartaedizione. Il Concorso rientra nel progetto culturale “Joves i llengua algueresa (Giovani e lingua algherese)”, programmazione  2023/2024 dell’associazione Òmnium Cultural de l’Alguer,finanziato dalla Fondazione di Sardegna, che prevede varie azioni finalizzate a stimolare e aumentare l’uso dell’algherese nei diversi ambiti sociali, istituzionali, commerciali, etc. È organizzato in collaborazione con il Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria di Alghero ed è nato, nel 2012, con l’obiettivo di diffondere ed incentivare l’uso del catalano di Alghero soprattutto tra le nuove generazioni, anche tra quelle persone che non conoscono bene l’algherese. 

Il concorso si divide in due sezioni, Professionistie Non Professionisti, con un premio in denaro per ciascuna sezione messo a disposizione dall’ Òmnium Cultural de l’Alguer: ottocento euro (€ 800) per la sezione Professionisti e quattrocento euro (€ 400) per la sezione Non Professionisti.

La partecipazione al concorso è gratuita, senza limiti di età e di nazionalità, non ha nessun tema obbligatorio, l’unico vincolo è costituito dalla lingua: i filmati devono essere realizzati totalmente in algherese; sono ammessi tutti i formati di ripresa più comuni. Le opere devono pervenire entro il 15aprile 2024. 

Per tutti i dettagli tecnici per partecipare al Concorso si rinvia al Regolamento del Concorso che può essere richiesto via email a: omnium.alguer@gmail.com;  alghero@umanitaria.it

in alternativa si può scaricare dalle seguenti pagine internet:https://omniumalguer.cat;  www.umanitaria.it/alghero.

Qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione può essere richiesta scrivendo ai suddetti indirizzi di posta elettronica.


Condividi:


Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi