Martedì 5 Dicembre, aggiornato alle 19:12

Arrestats l’actual president de Òmnium Cultural amb el president de l’Assemblea Nacional Catalana

Arrestats l’actual president de Òmnium Cultural amb el president de l’Assemblea Nacional Catalana

Després dels actes de violència de la Guàrdia Civil intervenguda per obstacular les votacions pel referèndum de l’1 d’octubre, lo govern espanyol ha portat envant una altra acció repressiva típica de les més dures dictadures del nou-cents: l’actual president de Òmnium Cultural Jordi Cuixart (42 anys, empresari) és estat arrestat ensieme amb el president de l’Assemblea Nacional Catalana Jordi Sanchez (53 anys, docent universitari).

En més de 50 anys d’activitat mai ningun president de Òmnium Cultural era estat empresonat, nimanco durant la dictadura franquista, mentres a dies d’avui, un estat que se declara democràtic, va ben oltres, i  denuncia i posa en presó per sedició dos autors de la vida cultural i social catalana.

Òmnium Cultural és una associació democràtica, fundada l’any 1961 amb l’escopo de promoure la llengua i la cultura catalanes, com evidenciat de la frase “llengua, cultura, país” present en lo sou logo.  En més de 50 anys d’activitat és entre els autors i protagonistes principals de la vida cultural catalana i amb les sues numeroses iniciatives, i amb els actuals setanta mil socis, és l’associació més representativa present avui en Catalunya. Sigui durant la dictadura franquista i sobretot després de la reconstitució de la Generalitat de Catalunya, ha contribuït en manera determinant al renaixement i a la revitalització de la llengua i de la cultura catalana, sobretot en lo món de l’escola, però també, difusament, en l’àmbit sociocultural.
L’Assemblea Nacional Catalana és una organització democràtica nada al 2011, que té com objectiu portar envant, amb mètodes pacífics, lo procés d’independència de la Catalunya a través de la constitució d’un Estat de dret democràtic.

Los dos presidents són estats arrestats amb l’acusa de sedició, i això per haver organitzat una mobilitació pacífica en ocasió de l’arrest d’alguns funcionaris del Govern català. Avui amb aqueixes accions de força contra una populació inerme que ha demostrat a tot lo món l’alt sentit de civiltat i pacifisme, descobrim que a dins de l’Europa democràtica conviu un estat, l’Espanya, que tronca les més elementals règules democràtiques, obstàcula amb la violència una part de la pròpia populació que, pacíficament, demana d’utilitzar un instrument democràtic com lo referèndum i posa en presó dos dels personatges més actius de l’àmbit sociocultural de la Catalunya.

Com Òmnium Cultural de l’Alguer exprimim la més ferma contrarietat vers aqueixes accions i la màxima solidaritat en los confronts dels presidents Jordi Cuixart i Jordi Sanchez, així com de totes les persones que són estades arrestades en aqueixos dies en Catalunya, i esperem en la immediata liberació de tots i en un retorn a un clima de dialèctica civil i de diàleg per una solució democràtica.
Endemés demanem a totes les realtats socials, culturals i a tots los ciutadans una mobilitació perquè venguin condamnades aqueixes accions de repressió violenta fetes actuades de l’estat espanyol.

 

Dopo gli atti di violenza della Guardia Civil  intervenuta per ostacolare le votazioni del referendum dello scorso primo di ottobre, il governo spagnolo porta a termine un’altra azione repressiva tipica delle più dure dittature del novecento: l’attuale presidente di Òmnium Cultural, Jordi Cuixart (42 anni, imprenditore), è stato arrestato insieme al presidente dell’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sanchez (53 anni, docente universitario).

In oltre 50 anni di attività nessuno dei presidenti di Òmnium Cultural aveva subito l’arresto neanche durante la dittatura franchista, mentre oggi uno stato che si dichiara democratico va ben oltre e denuncia ed arresta per sedizione due artefici della vita culturale e sociale catalana.

Òmnium Cultural è una associazione democratica, fondata nel 1961 allo scopo di promuovere la lingua e la cultura catalane, come evidenziato dal motto “llengua, cultura, país” presente nel suo logo. In oltre 50 anni di attività, è tra gli artefici principali della vita culturale catalana e con le sue molteplici iniziative,  e con gli attuali 70 mila soci, è l’associazione più rappresentativa presente oggi in Catalogna. Sia durante la dittatura franchista e soprattutto dopo la ricostituzione della Generalitat de Catalunya, ha contribuito in maniera determinante alla rinascita e alla rivitalizzazione della lingua e della cultura catalana, soprattutto nel mondo della scuola, ma anche, diffusamente, nell’ambito socioculturale.  
L’Assemblea Nacional Catalana è una organizzazione democratica, nata nel 2011, che ha l’obiettivo di portare avanti, con metodi pacifici e democratici, il processo d’indipendenza della Catalogna attraverso la costituzione di uno Stato di diritto democratico.

I due presidenti sono stati arrestati con l’accusa di sedizione, e questo per aver organizzato una mobilitazione pacifica in occasione dell’arresto di alcuni funzionari del Governo catalano. Oggi con queste azioni di forza contro una popolazione inerme che ha dimostrato a tutto il mondo l’alto senso di civiltà e pacifismo, scopriamo che nell’Europa democratica convive uno stato, la Spagna, che infrange le più elementari regole democratiche, ostacola con la violenza una parte della propria popolazione che, pacificamente, chiede di utilizzare uno strumento democratico quale è il referendum e arresta due dei personaggi più attivi dell’ambito socioculturale della Catalogna.

Come Òmnium Cultural de l’Alguer esprimiamo la più ferma contrarietà verso queste azioni e la massima solidarietà nei confronti dei presidenti Jordi Cuixart e Jordi Sanchez, così come di tutte le persone che sono state recentemente recluse  in questi giorni in Catalogna, ed auspichiamo l’immediata liberazione di tutti ed il ritorno ad clima di dialettica civile e di dialogo per una soluzione democratica.
Chiediamo inoltre a tutte le realtà sociali, culturali ed a tutti i cittadini una mobilitazione affinché vengano condannate queste azioni di repressione violenta attuate dal governo spagnolo. 

 


Condividi:


Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi