25 anys de la Plataforma per la Llengua, gran èxit per l’entera manifestació

En ocasió dels sous 25 anys la Plataforma per la Llengua ha organitzat la “Paella per la Llengua” i en col·laboració amb Barnasants ha portat Maria del Mar Bonet  i Quico Pi de la Serra a l’Alguer

Enguany la Plataforma per la Llengua, organització que treballa per promoure la llengua catalana com instrument de cohesió social, ha fet 25 anys i ha volgut celebrar-los programant activitats culturals i lúdiques en tots los territoris on treballa. L’associació i la sua delegació territorial de l’Alguer han realitzat una manifestació que ha tengut la finalitat de fer la llengua catalana protagonista d’una festa que és també gastronòmica.

L’activitat principal de la celebració pels 25 anys de la Plataforma per la Llengua a l’Alguer és consistida en un apreciatíssim pranzo popular, que s’és tengut lo 25 d’abril en l’espaci extern del Quarter, amb paella valenciana realitzada d’un cuiner de València, acompanyada de vi de la cantina social de Santa Maria La Palma i de dolços típics de l’Alguer.

En col·legament a l’activitat principal del 25 d’abril la Plataforma per la Llengua ha organitzat tres laboratoris tenguts a l’estructura del Quarter del mateix cuiner professionista de València per mostrar l’elaboració del plat típic valencià dirigits a  professionistes del sector i apassionats.

Gran èxit per l’entera manifestació que és estada patrocinada del Municipi de l’Alguer amb la col·laboració del sector Esvilup Econòmic, de Fondazione Alghero i de la Diputació de València que endemés ha posat a disposició los productes amb Denominació d’Origen València per la realització de totes les activitats. Han col·laborat a l’organització de la manifestació los voluntaris del Servici Civil Nacional dels projectes guiats del Municipi de l’Alguer i de la Fondazione Alghero.

Lo mateix dia sempre a la plaça del Quarter lo projecte cultural en xarxa BarnaSants, fidel al sou objectiu de portar la cultura i la cançó d’autor en tots los territoris de parlada catalana, ha portat l’espectàcul de Maria del Mar Bonet i Quico Pi de la Serra a l’Alguer. Les dues icones de la cançó catalana han recordat, a la presència de centenars de persones, lo sou primer disc del ‘79 tancant així en la manera millor lo programa d’enguany ofert de Barnasants per la llengua, en col·laboració amb Plataforma per la Llengua, Municipi de l’Alguer i Fondazione Alghero.

El projecte ha obert un moviment d’artistes entre els Països Catalans i l’Alguer, promovint una sèrie d’activitats col·laterals que han tengut per protagonistes alguns dels artistes convidats que van més enllà de la sèmplice proposta musical. Per aquesta ocasió dimecres 24 d’abril a la Torre de l’Esperó Reial ha tengut lloc un master-class de guiterra blues amb el mestre Quico Pi de la Serra que ha presentat també los sous últims discos “Dues tasses” i “T’agrada el blues?”

L’intensa setmana d’activitats estudiada de la Plataforma per la llengua s’és tancada dissabte 27 d’abril a la sede de la Biblioteca catalana – Obra Cultural de l’Alguer amb la presentació de l’App per les “parelles lingüístiques” denominada Aparella’t. Se tracta d’una aplicació gratuïta que és estada elaborada de la Plataforma per la Llengua per facilitar les conversacions en llengua i per formar “parelles lingüístiques”. De manera interactiva i dinàmica, Apparella’t vol ésser un instrument útil que pugui ajudar a renforçar l’ús social de la llengua gràcies a les aplicacions tecnològiques. Si voleu saber més informacions, podeu consultar la pàgina web http://apparellat.cat/.

Quest’anno la Plataforma per la Llengua, organizzazione che lavora per promuovere la lingua catalana come strumento di coesione sociale, ha compiuto 25 anni e ha voluto celebrarli programmando attività culturali e ludiche in tutti i territori dove lavora. L’associazione e la sua delegazione territoriale di Alghero hanno realizzato una manifestazione che ha avuto la finalità di rendere la lingua catalana protagonista in una festa che è anche gastronomica.

 

L’attività principale della celebrazione per i 25 anni della Plataforma per la Llengua ad Alghero è consistita in un apprezzatissimo pranzo popolare, che si è tenuto il 25 aprile nello spazio esterno del Quarter, con paella valenciana realizzata da un cuoco di València, accompagnata dal vino della cantina sociale Santa Maria la Palma e da dolci tipici di Alghero.

In collegamento all’evento principale del 25 aprile la Plataforma per la Llengua ha organizzato tre laboratori tenuti presso la struttura del Quarter dallo stesso cuoco professionista di València per mostrare l’elaborazione del piatto tipico valenciano rivolti a professionisti del settore e appassionati.

Grande successo per l’intera manifestazione che è stata patrocinata dal Comune di Alghero con la collaborazione del settore Sviluppo Economico, da Fondazione Alghero e dalla Diputació de València che inoltre ha messo a disposizione i prodotti con Denominazione d’origine di València per la realizzazione di tutte le attività. Hanno collaborato all’organizzazione della manifestazione i volontari del Servizio Civile Nazionale dei progetti guidati dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero.

Lo stesso giorno sempre nella piazza del Quarter Il progetto culturale in rete BarnaSants, fedele al suo obbiettivo di portare la cultura e la canzone d’autore in tutti i territori di parlata catalana,ha portato lo spettacolo di Maria del Mar Bonet e Quico Pi de la Serra ad Alghero. Le due icone della canzone catalana hanno ricordato, alla presenza di centinaia di persone,  il loro primo disco del ’79 chiudendo così nel migliore dei modi il programma di quest’anno offerto da Barnasants per la Llengua, in collaborazione con Plataforma per la Llengua, Comune di Alghero e Fondazione Alghero.

Il progetto ha avviato un movimento di artisti tra i Paesi Catalani ed Alghero, promuovendo una serie di attività collaterali con protagonisti alcuni degli artisti, che vanno ben oltre la semplice proposta musicale.  Per questa occasione mercoledì 24 aprile alla Torre de l’Esperó Reial si è tenuta una master-class di chitarra blues con il maestro Quico Pi de la Serra che ha presentato i suoi ultimi dischi “Dues tasses” e “T’agrada el blues?”

L’intensa settimana di attività studiata dalla Plataforma per la Llengua si è conclusa sabato 27 aprile nella sede della Biblioteca catalana-Obra Cultural de l’Alguer con la presentazione dell’App per gli “incontri linguistici” denominata Apparella’t.

Si tratta di una applicazione gratuita che è stata elaborata dalla Plataforma per la llengua, per facilitare le conversazioni in lingua e per formare “coppie linguistiche”.  In modo interattivo e dinamico, Apparella’t vuole essere uno strumento utile che possa aiutare a rinforzare l’uso sociale della lingua grazie alle applicazioni tecnologiche. Per avere maggiori informazioni, potete consultare la pagina web http://apparellat.cat/