alguer catalogna comitato solidarietà catalogna

“Cuelda 2018”, inscripcions als cursos gratuits de català de l’Alguer

“Cuelda 2018”, inscripcions als cursos gratuits de català de l’Alguer

L’ Assessorat regional a la Pública Instrucció, en l’àmbit de les activitats de l’Ofici Lingüístic Regional, en col·laboració amb el Municipi de l’Alguer, comunica que són obertes les inscripcions al curs gratuït de català de l’Alguer CUELDA 2018: Curs Introductiu i Curs de livell elemental. Se poden inscriure els ensenyants dels Instituts escolàstics de l’Alguer de cada ordre i grau, includida l’escola de la infància, que no coneixen l’alguerés (curs introductiu) o els ensenyants amb una coneixença mínima (curs de livell elemental o que hagin ja freqüentat los precedents cursos CUELDA). Les lliçons tractaran la coneixença oral i escrita del català de l’Alguer, ortografia i gramàtica, didàctica de les llengües, metodologia de ensenyament del català de l’Alguer i metodologia CLIL del català de l’Alguer, política lingüística i legislació de les llengües de minoria amb aprofundiments i experiències didàctiques de altres minories lingüístiques. Los cursos en programa són 2 de n. 20 hores cada u i tengueran lloc a l’Alguer, de octubre-desembre 2018. Les demanes de participació tenen de ésser enviades entre les hores 12 del 24 de setembre del 2018, únicament via mail a l’endiriç :pi.cultura.sarda@regione.sardegna.it. Per informacions ulteriors se pot contactar la D.ra Giuliana Portas – Ofici Lingüístic Regional c/o Municipi de l’Alguer, Palau Serra en Plaça Cívica, tel. 079 9978821, mail: gportas@regione.sardegna.it, o la D.ra Cristina Baiocchi: 070 6064544.

“Cuela 2018”, iscrizioni ai corsi gratuiti di catalano di Alghero

L’Assessorato regionale della Pubblica istruzione, nell’ambito delle attività relative allo Sportello linguistico regionale, in collaborazione con il Comune di Alghero, comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti di catalano di Alghero CUELDA 2018 (Curs Ensenyants de Llengua i Didàctica del Català de l’Alguer): corso introduttivo e corso di livello elementare. Le iscrizioni sono aperte a tutti gli insegnanti degli Istituti scolastici di Alghero di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell’infanzia, che non conoscano la lingua algherese (corso introduttivo) o agli insegnanti che abbiano una conoscenza minima (corso di livello elementare per coloro che abbiano già frequentato i precedenti corsi CUELDA). Le lezioni riguarderanno la conoscenza orale e scritta del catalano di Alghero, nozioni di ortografia e grammatica, didattica delle lingue, metodologia di insegnamento del catalano di Alghero e metodologia CLIL del catalano di Alghero, cenni di politica linguistica e legislazione delle lingue minoritarie con approfondimenti ed esperienze didattiche di altre minoranze linguistiche. I corsi, della durata di 20 ore ciascuno, si terranno ad Alghero nel periodo ottobre – dicembre 2018. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro le ore 12 del 24 settembre 2018 all’indirizzo: pi.cultura.sarda@regione.sardegna.it. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla dott.ssa Giuliana Portas presso lo Sportello linguistico regionale presso il Comune di Alghero, Palazzo Serra in Piazza Civica, tel. 079 9978821 – e-mail: gportas@regione.sardegna.it, o alla dott.ssa Cristina Baiocchi: 0706064544.